Milieu

De milieuwetgeving is een heel jonge en dynamische wetgeving waar alsmaar meer verplichtingen en regels uit voortvloeien die verstrekkende gevolgen hebben op de bedrijfsvoering. Elke onderneming moet dagdagelijks rekening houden met tal van beperkingen.

Creafarm wil u graag begeleiden bij de uitwerking van uw project. Wij onderzoeken elke situatie en buigen problemen om naar mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en groei. Zo motiveren we de landbouwers om te streven naar een rendabel bedrijf dat in orde is met de vigerende milieuwetgeving.;

Creafarm biedt u volgende diensten aan:

 • opstelling en opvolging van omgevingsvergunningsaanvragen
 • vertaalslag vergunde subrubrieken 17 'gevaarlijke stoffen' naar de nieuwe rubrieken. Lees meer...
 • begeleiding milieueffectenrapporten
 • opstellen MER-screening
 • externe milieucoördinatie
 • verplichte decretale milieu-audit
 • milieuzorgsysteem: begeleiding bij het opstellen van schriftelijke procedures
 • administratieve opvolging van luchtwassers
 • algemeen advies
 • ...

Creafam en milieu

Milieustudies

Voor een aantal sectoren is water ontegensprekelijk één van de belangrijkste elementen. Slechts in bepaalde gevallen kan voor een diepe winning opnieuw een vergunning worden bekomen. Vandaar is het van groot belang dat ondernemers op zoek gaan naar alternatieve waterbronnen.

Aan de andere kant kan water ook voor overlast zorgen en dient een afwateringsplan opgesteld te worden. Waarmee kunnen wij u van dienst zijn:

 • Opmaak waterstudie
 • Hernieuwing grondwatervergunning
 • Peilmetingen
 • Berekenen van de waterheffing
 • Opmaak peilputtenplan
 • Opmaak afwateringsplan

De ammoniak-, geur-, en fijn stofproblematiek is iets  waar ondernemers in Vlaanderen vroeg of laat mee te maken krijgen.
Samen met u als ondernemer onderzoeken we de mogelijkheden voor uw onderneming en wordt een bedrijfsspecifieke studie ( bv. Geurstudie ,…) opgemaakt door één van onze MER- deskundigen.

Bedrijven die gelegen zijn nabij een habitatrichtlijngebied of vogelrichtlijngebied (natura 2000), moeten kunnen aantonen dat de emissies (verzuring, vermesting, fijn stof, ...) afkomstig van het bedrijf beperkt blijven tot het aanvaardbare niveau voor het milieu. De opmaak van een passende beoordeling moet hierin dan soelaas brengen.
In het kader van de S-IHD-besluiten en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet op vlak van stikstofneerslag de impact van een exploitatie op de instandhoudingsdoelstellingen of Europese natuurdoelen in kaart gebracht worden.
Na een onderling, economisch, milieutechnisch, ruim denkend overleg met de exploitant, en met een vleugje gezond boerenverstand helpen wij u graag verder in het zoeken naar de gepaste maatregelen.

Creafarm en milieustudies

Bouw

Bouwen of verbouwen? Voor beide dient u meestal een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Het is uitermate belangrijk dat u op voldoende wijze geïnformeerd bent bij de opzet en uitvoering van uw bouwplannen. Samen met u als bedrijfsleider onderzoeken we binnen uw toekomstvisie de meest efficiënte mogelijkheden.

Creafarm biedt u volgende diensten aan:

 • Opmaak en begeleiding bouwvergunningsaanvraag
 • Rendabiliteitsstudie (ikv nieuwe inplanting)
 • Landschapsintegratieplannen
 • Aanvraag technische / terreinaanlegwerken
 • Overleg met overheidsinstanties ikv nieuw project

Creafarm, landbouw en bouw

Conceptontwikkeling

De voorbereiding van een bouwproject vergt meer dan in het verleden een vakkundige begeleiding.

Als vooruitstrevende ondernemer met bouwplannen kunt u steeds beroep doen op één van onze adviseurs die u bijstaan om te komen tot een concept waarin u zich perfect kan vinden.

Hierbij wordt door onze mensen uitvoerig aandacht besteed aan zowel wetgevende als vaktechnische aspecten.

Creafarm, landbouw en conceptontwikkeling

Bedrijfsadministratie

Als landbouwer wordt u geconfronteerd met tal van administratieve verplichtingen. Gezien deze administratie grote financiële gevolgen kan hebben, kunnen wij u hierin professioneel adviseren en bijstaan.

U kunt op ons rekenen voor:

 • Invullen VMM - en mestbankaangiftes ( eventueel via mestbanking )
 • Invullen verzamelaanvragen via e-loket
 • Indienen zoogkoeienpremie
 • Overdrachten MTR, nutriëntenemissierechten (NER), zoogkoeienquota,…
 • Opmaken bemestingsplannen en –registers
 • Overnamebegeleiding
 • Berekeningen mestafzet en mestverwerkingsplicht
 • Beheer van mestverwerkingscertificatenrekening (MVC’s)
 • Advies ikv aankoop NER en/of aangevraagde uitbreidingen mits mestverwerking
 • Advies ikv VLIF-dossiers

Creafarm onderhoud de bedrijfsadministratie van uw landbouwbedrijf.

 • Hof ter Weze 7
 • 8800 Roeselare
 • België

LANDBOUW & PARTICULIER

056 72 28 14
info@creafarm.be

KMO

056 72 28 13
kmo@creafarm.be

Op de hoogte blijven?

Wij versturen twee nieuwsbrieven per jaar