Milieu

Vele kleine en middelgrote ondernemingen zijn onderworpen aan een milieuvergunningsplicht en moeten voldoen aan diverse milieuvoorwaarden.
De milieuwetgeving is een jonge, dynamische en complexe wetgeving die zijn invloed heeft op de bedrijfsvoering inzake beperking van emissies en hinder in het algemeen, afvalstoffenbeleid, … .

Creafarm helpt u graag bij het nakijken van de milieuverplichtingen waaraan uw bedrijf moet voldoen conform Vlarem, Vlarema, Vlarebo, …  en streeft ernaar een voor u rendabele oplossing te vinden om te voldoen aan de vigerende milieuwetgeving.  

Creafarm biedt u volgende diensten aan:

 • opstelling en opvolging van omgevingsvergunningsaanvragen
 • vertaalslag vergunde subrubrieken 17 'gevaarlijke stoffen' naar de nieuwe rubrieken. Lees meer...
 • begeleiding milieueffectenrapporten
 • externe milieucoördinatie
 • milieuaudit (en verplichte decretale milieuaudit)
 • algemeen milieuadvies
 • ...KMO - milieu - Callens

 

Milieustudies

PROJECT-MER-SCREENING

Sinds eind april 2013 moet er een project-m.e.r.-screening uitgevoerd worden voor bepaalde projecten waarvoor een  stedenbouwkundige vergunning en/of milieuvergunning wordt aangevraagd. Aan de hand van deze screening wordt bepaald of er al dan niet aanzienlijke effecten te verwachten zijn en of er dus een milieueffectenrapport noodzakelijk is.

Alle projecten die opgenomen zijn in de lijst van Bijlage III van het project-m.e.r.-besluit zijn minstens onderworpen aan de plicht voor de opmaak van een screening. Tot deze lijst behoren onder andere ook stadsontwikkelingsprojecten zoals meergezinswoningen met een zekere omvang, vakantiepark, rust- en verzorgingstehuizen, school, handelsruimte,… Daarnaast is er ook een mer-screening nodig voor andere infrastructuurprojecten en projecten in de metaalindustrie, minerale, chemische, voedings- en genotmiddelenindustrie, textiel-, leder-, hout- en papierindustrie, rubberverwerkende industrie, … .
U kunt bij ons terecht met vragen over deze wetgeving of voor de opmaak van een project-mer-screeningsnota.

WATER

Grondwater, en dan voornamelijk diep grondwater, wordt alsmaar schaarser of van minder goede kwaliteit. In het kader van duurzaam ondernemen en milieubewust omspringen met grondwater is het van groot belang dat ondernemers op zoek gaan naar alternatieve waterbronnen.
Anderzijds kan water ook voor overlast zorgen en dient een afwateringsplan opgesteld te worden.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn:

           Opmaak waterstudie en waterbalans
           Hernieuwing grondwatervergunning
           Peilmetingen
           Berekenen van de waterheffing
           Opmaak peilputtenplan
           Opmaak afwateringsplan

LUCHT

De geur- en fijn stofproblematiek is een recent opgekomen fenomeen waar ondernemers van bepaalde sectoren in Vlaanderen vroeg of laat mee te maken krijgen. Bij het opstellen van bedrijfsspecifieke studies en rapportering van emissies onderzoeken we  samen met u als ondernemer de mogelijkheden voor uw onderneming om de hinder naar de omgeving toe te beperken.

LANDSCHAP

Inrichtingen gelegen in een beschermd landschap, ankerplaats, relictzone, … zijn beperkt in uitbreidingen of aanpassingen aan hun bedrijfsbekleding. Is uw bedrijf gelegen in dergelijk gebied en heeft u uitbreidings- of aanpassingsplannen? Wij bekijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn en welke maatregelen genomen moeten worden. Ook een overleg met de betrokken overheidsinstanties zoals Dienst Onroerend Erfgoed, gemeente, … .

NATUUR

Bedrijven die gelegen zijn nabij een habitatrichtlijngebied of vogelrichtlijngebied (natura 2000 - SBZ), moeten kunnen aantonen dat hun project of activiteit geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken SBZ. Meer concreet moeten de emissies (verzuring, vermesting, fijn stof, ...)  beperkt blijven tot het aanvaardbare niveau voor het milieu alsook het effect op de waterhuishouding, bodem, ... moet hierin onderzocht worden. Voorgaande wordt aangetoond aan de hand van een passende beoordeling.
In het kader van de S-IHD-besluiten en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet de impact op vlak van stikstofneerslag van een exploitatie op de instandhoudingsdoelstellingen of Europese natuurdoelen in kaart gebracht worden.

Indien uw bedrijf gelegen is nabij of in een VEN-gebied dient een verscherpte natuurtoets  opgemaakt te worden waarin aangetoond wordt dat uw project geen onvermijdbare of onherstelbare schade kan veroorzaken aan het VEN-gebied.
Na een onderling overleg met u als exploitant, helpen wij u graag verder in het zoeken naar de gepaste maatregelen die zowel voor uw bedrijf als voor de omgeving de beste oplossing kunnen bieden voor de verdere toekomst.

U kan op Creafarm rekenen voor de milieustudies voor uw KMO.

Bedrijfsadministratie

Als ondernemer wordt u geconfronteerd met tal van administratieve verplichtingen.
Gezien deze administratie grote financiële gevolgen kan hebben, kunnen wij u hierin professioneel adviseren en bijstaan.

U kunt op ons rekenen voor:

 • Integraal Milieujaarverslag
 • VMM aangifte (heffing afvalwater)
 • Advies en begeleiding ikv afvalstoffenwetgeving (OVAM)
 • Opmaak massabalans
 • Aanvraag en opvolging diverse erkenningen (Febelauto, Copro, ...)

U kan op Creafarm rekenen voor de bedrijfsadministratie van uw KMO.

 • Vierschaar 4
 • 8531 Bavikhove
 • België

LANDBOUW & PARTICULIER

056 72 28 14
info@creafarm.be

KMO

056 72 28 13
kmo@creafarm.be

Op de hoogte blijven?

Wij versturen twee nieuwsbrieven per jaar