Nieuws

OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN: WIJZIGING VLAREMRUBRIEKENLIJST VANAF 1 JUNI 2015

Vanaf 1 juni 2015 ziet de rubriek 17 van de Vlarem-indelingslijst er anders uit. De Vlarem-trein 2013 (BS 24 september 2014) zette de CLP-verordening in Vlarem om. De bepalingen over gevaarlijke stoffen worden nu op 1 juni 2015 van kracht. Het gevarenpictogram en de verwijzing naar GHS01 tot en met GHS09 (aanduiding van de gevarenpictogrammen) zit mee in de rubriekomschrijving van rubriek 17 en deze zal enkel nog van toepassing zijn voor de opslag van gevaarlijke producten (gassen, aerosolen, vloeistoffen of vaste stoffen met een gevarenpictorgram).

Vanaf 1 juni 2015 moet u in de subrubriek 17.3 ‘opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen’ de indeling in de subrubrieken niet meer baseren op de ‘hoofdeigenschap’ maar rekening houden met de gevaareigenschappen van een GHS-pictogram. Voor elk van de 9 CLP-gevarenpictogrammen is er een aparte subrubriek onder rubriek 17.3 voorzien. Een aantal van deze nieuwe gevarenklassen zijn nu nog niet vergunnings- of meldingsplichtig. Als een product meerdere gevaareigenschappen heeft kan het dus een meervoudige rubricering krijgen.

Uitzondering hierop zijn de vloeibare brandstoffen, hierbij telt enkel de ontvlambaarheid.
• De brandgevaarlijke vloeistoffen (oude P1- en P2-vloeistoffen en P3 met een vlampunt tussen 55 en 60°C – vb gasolie, diesel en stookolie) krijgen het CLP-gevarenpictogram GHS02 en dus ingedeeld in subrubriek 17.3.2.
• De brandgevaarlijke vloeistoffen (en vaste stoffen)  met een vlampunt tussen 60 en 250 °C (bv. zware stookolie) (oude P3- en P4-vloeistoffen zonder gevarenindeling) zullen vallen onder rubriek 6.4.
Ook de brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen gaan naar de nieuwe rubriek 6 ‘Brandstoffen en brandbare vloeistoffen’.

Door de meervoudige rubricering zal de opslaghoeveelheid in de milieuvergunning afwijken van de totale reële opslaghoeveelheden in een bedrijf aangezien eenzelfde gevaarlijk product in meerdere rubrieken kan meegeteld worden. Om teveel klasse verhogingen te voorkomen werden de klasse 1- en klasse 2-drempels verdubbeld voor de meeste gevarencategorieën.

Ook Vlarem II (milieuvoorwaarden) wijzigt door de omzetting van de CLP-verordening in Vlarem. Voor de opslagplaatsen van aerosolen worden een aantal voorzorgsmaatregelen en voorschriften opgelegd. De bestaande voorwaarden voor de opslag van gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen komen terecht in een nieuwe afdeling. Er werd daarenboven een andere manier van compartimentering opgesteld, rekening houdend met de verschillende nieuwe gevarenklassen en categorieën. Voor de bestaande gevarencategorieën blijft de inkuipingscapaciteit onveranderd.

Ook de signalisatie op opslagtanks, vulpunten, leidingen en compartimenten moet aangepast worden en voorzien worden van de nieuwe pictogrammen.

Alle exploitanten met opslag van gevaarlijke stoffen moeten tegen uiterlijk 1 december 2015 een document opstellen waarin ze de vertaalslag maken van hun vergunde rubrieken uit de huidige rubriek 17 naar de nieuwe rubrieken. Dit document moet men ter inzage houden van de toezichthouder.

Heeft uw bedrijf op vandaag een vergunning voor gevaarlijke stoffen dan staan wij u graag bij voor het opstellen van het document voor de vertaalslag naar de nieuwe rubrieken. Neem dan hier contact met ons op.

  • Hof ter Weze 7
  • 8800 Roeselare
  • België

LANDBOUW & PARTICULIER

056 72 28 14
info@creafarm.be

KMO

056 72 28 13
kmo@creafarm.be

Op de hoogte blijven?

Wij versturen twee nieuwsbrieven per jaar